חזרה לעמוד הראשי | תחומי התמחות | דיני תעבורה | עבירת נהיגה תחת השפעת סמים

עבירת נהיגה תחת השפעת סמים

נהיגה תחת השפעת סמים ונהיגה תחת השפעת אלכוהול חד הם מבחינת לשון החוק, ועדיין בתי המשפט בבואם לדון בעבירת הנהיגה תחת השפעת סמים, נוטים להחמיר את עונשם של נהגים שנמצאו בגופם שרידי סם, יותר מאשר עונשם של נהגים שנמצאו נוהגים תחת גילופין. בניגוד לשימוש באלכוהול המותר ברמות מסוימות בזמן נהיגה וללא הגבלה כלשהי שלא בנהיגה, האיסור על השימוש בסמים מסוכנים הינו מוחלט בכל כמות שהיא. אדם הנתפס נוהג תחת השפעת סמים מסתכן במאסר מאחורי סורג ובריח, שלילה בפועל מלנהוג לתקופה שלא תפחת משנתיים ימים וקנס כספי גבוה. במידה ונתפסתם נוהגים תחת השפעת סמים וזומנתם לתת את הדין בפני בית המשפט, עו"ד אסף דוק מסביר במאמר שלפניכם על יסודות עבירת השכרות וכן על האפשרויות העומדות לפניכם כעת.

נהיגה תחת השפעת סמים

אנשים רבים עדיין לא הפנימו את האופן המחמיר בהן מתייחסות רשויות האכיפה לנהיגה תחת השפעה של אלכוהול ושל סמים. לא מעטים רואים בנהיגה לאחר שתייה מרובה או עישון מריחואנה וחשיש עניין של מה בכך, כאשר הלכה למעשה המרחק בין תפיסתם את המעשה לאופן ההתייחסות של המחוקק הינה שונה לגמרי.

נהיגה תחת השפעת אלכוהול וסמים מעידה על מסוכנות מצד הנהג ומשכך העונשים על התנהגות זו הינם גבוהים בהרבה ביחס לעבירות תנועה אחרות. נהג אשר עולה על ההגה כאשר הוא בגילופין או לאחר צריכת סמים הופך לסיכון של ממש עבור עצמו ועבור ציבור הנהגים בסביבתו. במחקרים רבים שנערכו בנושא נמצא כי אצל נהגים שיכורים או מסוממים קיימת ירידה במוטוריקה הבסיסית, קיימת פגיעה מוכחת בכושר החשיבה ובוחן המציאות שלהם לקוי.

בניגוד לשימוש באלכוהול המותר ברמות מסוימות בזמן נהיגה וללא הגדרה של הגבלה כלשהי שלא בנהיגה, האיסור על השימוש בסמים מסוכנים הינו אסור בכל מצב שלא בנהיגה ובטח ובטח בזמן נהיגה, בכל כמות שהיא. על נהג שנמצאו אצלו שרידי סם חלה על פי החוק, חזקה כי הוא נוהג תחת השפעתם של סמים, מהרגע שהחזקה חלה הרי שעל הנהג עצמו החובה להפריכה.

מיהו שיכור או אדם שנהג תחת השפעת סמים?

"שיכור" בהתאם לסעיף 64ב(א) לפקודת התעבורה הוא אחד מאלה:

(1)  מי ששותה משקה משכר בעת נהיגה או בעת שהוא ממונה על הרכב;

(2)  מי שבגופו מצוי סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן;

(3)  מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(3א)  אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף, או לפי דגימת דם - בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב–100 מיליליטר דם:

(א)  נוהג חדש;

(ב)  נהג שטרם מלאו לו 24 שנים;

(ג)  נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם;

(ד)  נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי;

(4)  מי שנתון תחת השפעת משקה משכר או תחת השפעת סם מסוכן, ובלבד שבבדיקת מעבדה לא נמצא שריכוז האלכוהול בדמו נמוך מהסף שנקבע בתקנות לפי פסקה (3) או מהסף כאמור בפסקה (3א), לפי העניין. (א1) שוטר רשאי לדרוש מנוהג רכב או מממונה על הרכב, לתת לו דגימה של אוויר הנשוף מפיו, לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, באמצעות מכשיר שאושר לשם כך בידי שר התחבורה בהסכמת שר הבריאות, בהודעה ברשומות (בסעיף זה - דגימת נשיפה); שוטר רשאי לדרוש מתן דגימה לפי סעיף זה אף בהעדר חשד כי נעברה עבירה לפי פקודה זו.

מהו "משקה משכר" - משקה שריכוז האלכוהול בו גבוה מהריכוז שקבע שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת; לענין זה, רישום ריכוז האלכוהול על גבי מכל המשקה יהיה ראיה לכאורה לריכוז האלכוהול המצוי במשקה.

מהו "סם מסוכן" - כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973, למעט סם שקבע שר הבריאות ובתנאים שקבע.

סמכות המשטרה לעכב נהגים החשודים בנהיגה תחת השפעת סמים

כאשר שוטר חושד כי נהג מסויים נוהג תחת השפעת סמים הוא רשאי לעכבו למשך עד 3 שעות, לעכב את רכבו וכן לערוך בו חיפוש לצורך איתור ראיות הקשורות לעבירת הנהיגה תחת השפעת סמים.

בדיקת מאפיינים

בדיקת המאפיינים הינה בדיקה המבוססת רובה ככולה על התרשמותו הסובייקטיבית של השוטר במקום. המדובר במספר מבדקים כגון: מבחן יציבות - הנהג מתבקש לעמוד תוך הטיית ראש כשעיניו עצומות למשך 30 שניות, הליכת מספר צעדים תוך הצמדת עקב לבוהן, קירוב אצבע לאף בעיניים עצומות וגורמים נוספים המבוססים על התרשמות – ריח, התנהגות, היכולת להבין ולהפנים הנחיות וכדומה.

בדיקת שכרות לנהגים

ראשית, שוטר רשאי לבצע בדיקה לגילוי שכרות גם ללא חשד סביר להיות הנהג שיכור וכן גם כאשר לא בוצעה כל עבירת תעבורה מצידו. יחד עם זאת, כאשר לשוטר אין חשד סביר להיות הנהג שיכור או כאשר אין הוא היה מעורב בתאונת דרכים אין הוא מוסמך לדרוש מהנהג לתת לו דגימת שתן או דגימת דם לשם בדיקה אם מצוי בגופו אלכוהול ובאיזה ריכוז, או אם מצוי בגופו סם מסוכן או תוצרי חילוף חומרים של סם מסוכן. זאת אומרת, כי במצבים בהם לשוטר אין חשד סביר להיות הנהג שיכור או כאשר הנהג לא מעורב בתאונת דרכים הוא מוסמך לדרוש ממנו נטילה של דגימת נשיפה או דגימת רוק בלבד.

שוטר הדורש מנהג לתת לו דגימת נשיפה, דגימת רוק, דגימת שתן או דגימת דם, יודיע לו את מטרת נטילת הדגימה, יבקש את הסכמתו, ויסביר לו את המשמעות המשפטית של סירוב לתת דגימה.

לצורך נטילת דגימת דם, שתן, נשיפה או רוק, מוסמך שוטר לעכב את האדם ממנו נדרשה הדגימה לפרק זמן של עד 3 שעות, ואולם אם נטילת הדגימה היתה ממי שאינו חשוד, לא יעלה משך העיכוב על חצי שעה בלבד.

נטילה של דגימת נשיפה, דגימת רוק, דגימת שתן או דגימת דם, תיעשה באופן ובמקום שיבטיחו שמירה מרבית על כבוד האדם, על פרטיותו ועל בריאותו, ובמידה המועטה האפשרית של פגיעה, אי–נוחות וכאב.

נטילה של דגימת נשיפה או דגימת רוק תיעשה בידי שוטר, ואילו נטילה של דגימת דם תיעשה בידי אח או אחות, חובש או רופא במרפאה, בית חולים, או בתחנת משטרה בתנאי מרפאה.

הנוטל דגימת נשיפה, דגימת רוק, דגימת שתן או דגימת דם, ירשום בתום נטילת הדגימה דין וחשבון על מהלך הנטילה, ויחתום עליו. דין החשבון יימסר מייד לאדם שממנו ניטלה הדגימה, ואם ניטלה הדגימה ממחוסר הכרה או מנפטר, יימסר בהקדם האפשרי לאחד מבני משפחתו שביקש זאת. דין החשבון יכלול את אלה: 

(1) שמו ופרטי זהותו של האדם שממנו ניטלה הדגימה;
(2) נסיבות נטילת הדגימה, וכן תוצאות בדיקתה, אם נתקבלו במעמד הנטילה;
(3) התאריך, השעה והמקום שבו ניטלה הדגימה;
(4) שמו וכשירותו או דרגתו של נוטל הדגימה;
(5) שמו ופרטי זהותו של מי שנכח בעת נטילת הדגימה, אם נכח.

סירוב נהג להיבדק בדיקת שכרות

ישנם נהגים רבים שמסרבים לעבור את הבדיקות השונות כיוון שהם מאמינים שכך יוכלו להתחמק מעונש במקרה הטוב ובמקרה הרע יוטל עליהם עונש מופחת. לרוע מזלם, לא זו בלבד שמדובר על טעות מרה אלא שברוב המקרים הסירוב לביצוע הבדיקה יכול להוביל לכך שהעונש שיוטל עליהם יהיה כבד יותר בצורה משמעותית מהעונש שהיה מוטל עליהם לו היו מסכימים לעבור את הבדיקה, גם במידה והיה נמצא בה כי נהגו בשכרות. כמו כן, נהג המסרב להיבדק מסתכן בשלילת רישיונו באופן מיידי על ידי השוטר שעצר אותו מי שמסרב להיבדק מסתכן בכך שהשוטר שעצר אותו לבדיקה ישלול את רישיונו על המקום ואפילו יחרים את המכונית – לפי החוק השוטר רשאי לעשות זאת למי שמסרב לעבור בדיקת שכרות.

שימו לב, נהג רכב המסרב לתת בדיקת שתן על פי דרישת שוטר, רואים אותו כמי שעבר עבירה של נהיגה בשכרות על-פי פקודת התעבורה. על השוטר לתעד בכתב את תוכן הדברים שהבהיר לנהג החשוד בנהיגה בשכרות. כמו כן, בית המשפט יהיה רשאי להורות על שלילת רישיונו למשך שנתיים. במידה ומדובר בעבירה חוזרת מצד הנהג, וכאשר מידת האלכוהול בגופו היא למעלה מפי שניים מן הכמות המותרת בחוק, בתי המשפט נוהגים להחמיר בענישה וכן להטיל עונשי מאסר בפועל.

מתי סירוב לבדיקת שכרות צפוי להתקבל על-ידי בית המשפט?

ישנם מקרים בודדים שבכל זאת יכולים להתקבל ולזכות את הנאשמים בדין. כך למשל אם הבדיקה נכשלה כדין ייתכן מאוד והנהג ייצא בסופו של דבר זכאי. מקרה מסוג זה יכול להיות במידה והנהג סובל ממחלה כלשהי במערכת הנשימה כמו למשל נפחת הריאות ובעקבות כך לא יכול היה לנשוף כראוי למכשיר הינשוף. עם זאת, במקרים כאלו ניתן בהחלט לדרוש מהנהג לעבור בדיקת דם. במידה ובדיקת דם עלולה לסכן את בריאותו, הרי שגם אותה לא ניתן יהיה לערוך וגם אז ניתן יהיה לזכות את הנהג מכל אשמה.

מקרים אחרים מסוג זה יכולים להיות מקרים שבהם התנהגות השוטר תזכה את הנאשם. דוגמה למקרה כזה יכולה להיות למשל שוטר שלא יידע את הנהג בנוגע להשלכות של הסירוב להיבדק. לא אחת נהגים טענו לחפותם בבית המשפט על רקע העובדה שהשוטר לא הסביר להם את המשמעות המשפטית של הסירוב וטענה זו הצליחה לקבל הוכחה מאחר ואכן השוטר לא טרח לכתוב כי הסביר לנהג את ההשלכות של הסירוב לעבור בדיקה בדו"ח המשטרתי. 

תוצאות מציאת שרידי סמים בבדיקת שתן או דם

נהג שמסר בדיקת שתן ונמצאו בה שרידי סם לסוגיו, חזקה עליו כי נהג תחת השפעת סמים ואין זה משנה מתי הוא צרך את הסם. את החזקה הזו יכול הנהג להפריך על ידי הבאתן של ראיות מטעמו. עצם העובדה כי נהג צרך סם ושרידי השימוש נמצאו בשתן אין משמעות הדבר כי קיימת השפעה על אופן הנהיגה. משטרת ישראל יוצאת מנקודת מוצא על פיה, כי ברגע שהיא מביאה תוצאות בדיקה חיוביות יהווה הדבר הוכחה לכך שהנהג נהג תחת השפעת סמים. יחד עם זאת קיימות דרכים כמובא להלן להפריך הנחה זו של המשטרה אשר בחלק המקרים מוכחת כשגויה.

לצורך בדיקת שרידי סם בשתן נדרש חשד סביר אותו ניתן לבסס בדרכים שונות. מאחר ועבור בדיקת רוק הנותנת תוצאה ראשונית תוך 5 דקות אין צורך בחשד וניתן לדורשו מהנהג בכל תנאי, הרי שבדיקה זו כאשר היא מאשרת נוכחות של סם בגוף, כשלעצמה מהווה ביסוס החשד הסביר הדרוש לצורך ביצועה של בדיקת שתן. מאחר ובדיקת תכולת השתן נעשית בתנאי מעבדה, זו נחשבת לאמינה וקבילה יותר מבדיקת הרוק הראשונית ואשר תוצאותיה ניתנות בתוך מספר דקות.

אחד מתוצרי הלוואי לשימוש בסם שנמצא בשתן הינו חומצת THC אשר מעידה על שימוש בסם מסוכן מסוג חשיש או מריחואנה. עישון סיגריה אחת של מריחואנה בכמות מקובלת גורמת לריכוז של THC בשיעור של 150 ננוגרם למיליליטר דם. ריכוז ה- THC  בדם עולה ככל שתכיפות השימוש בסם גבוהה יותר.

חזקה בדבר נהיגה תחת השפעת סמים

נהג שמסר דגימת שתן או דם ונמצאו בה שרידי סם, חזקה עליו כי נהג תחת השפעת סמים. את החזקה הזו ניתן להפריך על ידי הבאת ראיות המעידות כי המדובר במקרה חריג של צריכת הסם וכי אין היוצא מן הכלל מעיד על הכלל. ניתן גם להביא ראיות לכך כי השפעת הסם על הנהג הספציפי הינה שולית. והחשוב ביותר הינה האפשרות לעמול על הפרכת החזקה על ידי הבאת ראיות אשר יוכיחו כי נטילת הסם נעשתה שלא ביום הנהיגה, כי המדובר בשרידי סם משימוש שנעשה מזמן מבלי שהיתה פגיעה ביכולת הנהג לנהוג הלכה למעשה ושכל חושיו בעת הנהיגה עצמה פעלו ללא דופי.

גם כאן, כאשר אצל השוטר בשטח מתעורר החשד לנהיגה תחת השפעה של סם עומד לרשותו כלי הבדיקה של "בדיקת מאפיינים" כמובא לעיל והמהווה נדבך משמעותי נוסף במערך הראיות בעת ההעמדה לדין.

העונש על נהיגה תחת השפעת סמים

פקודת התעבורה מתייחסת לאדם הנוהג תחת השפעת סמים כאדם שיכור לכל דבר ועניין ולכן הימצאותו של סם מסוכן או תוצרי חילוף של סם מסוכן בכל כמות שהיא בגופו מגדירה אותו כנהג אשר נהג בזמן שכרות. יחד עם זאת, על התביעה יהיה להוכיח כי נהיגתו של הנהג אכן הושפעה מן הסמים שנטל, ותפקיד ההגנה יהיה לסתור טענה זו.

העונש על נהיגה תחת השפעת סמים הוא שלילת רישיון הנהיגה של הנהג למשך שנתיים מינימום, למעט בנסיבות מיוחדות. במידה ומדובר בעבירה שנייה של נהיגה בשכרות בתוך מסגרת של שנה אחת, משך הפסילה הינו 4 שנים לפחותבנוסף, במידה ומדובר בעבירה חוזרת מצד הנהג, בתי המשפט נוהגים להחמיר בענישה ולהטיל עונשי מאסר בפועל. אופן הנהיגה, מועד השימוש בסם, סוג הסם ונסיבותיו האישיות של הנהג עשויים להשפיע על חומרת הענישה שינקוט בית המשפט כנגדו.

עבירת נהיגה תחת השפעת סמים בנסיבות מסוימות יש בכוחה להביא לענישה מקלה, אך בנסיבות מחמירות בית המשפט ינקוט בענישה מחמירה במיוחד. לדוגמא: נהג אשר הביא למותו של אדם אחר כשהוא נמצא תחת השפעת סמים יכול למצוא עצמו מואשם בעבירת הריגה, שדינה הוא עד 20 שנות מאסר, במקום בעבירת גרימת מוות ברשלנות שדינה הוא עד 3 שנות מאסר בלבד. בכל אופן, מרכיב הפזיזות והמודעות לתוצאה הוא זה שיקבע האם אכן מדובר בעבירת הריגה מצידו או שמא מדובר בגרימת מוות ברשלנות.

שלילה מנהלית של רישיון הנהיגה על-ידי קצין משטרה

במקרים של הזמנה לדין בבית משפט, רשאית המשטרה לשלול את רישיון הנהיגה של הנהג באופן מיידי לתקופות שונות, זאת במידה ובנהיגתו קיים חשש לסיכון הציבור. לאחר שהשוטר נטל את רישיון הנהיגה כאמור, ימסור לנהג אישור על נטילת הרישיון וזימון להופיע, בתוך 3 ימים במועד שייקבע, בפני קצין משטרה, לצורך קבלת ההחלטה בדבר פסילת רישיון הנהיגה למשך פרקי הזמן הבאים:

פסילת הרישיון למשך 30 יום - תינתן כאשר העבירה לא גרמה לתאונה עם נפגעים או נזק לרכוש.
פסילת הרישיון למשך 60 יום - תינתן כאשר העבירה גרמה לתאונת דרכים שבעקבותיה אדם נחבל או נגרם נזק לרכוש.

פסילת הרישיון למשך 90 יום - תינתן כאשר נהג עבר עבירה שהובילה לתאונת דרכים שבמהלכה נהרג אדם.

החלטה על פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה למשך 30 יום תינתן רק אחרי שניתנה לנהג או לעו"ד מטעמו ההזדמנות להביע את טענותיו בפני קצין משטרה. השיקולים של קצין המשטרה בעת השימוע בעניין הפסילה הם אלה: גיליון הרשעות של הנהג, וותק תעבורתי, חומרת העבירה ומידת הסיכון שגרם בנהיגתו, עניין ציבורי ונסיבות מיוחדות. במידה והנהג זומן לשימוע אך לא התייצב בו והקצין החליט על פסילת רישיונו, הפסילה תחל מאותו מועד בו זומן.

ביטול פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה

מי שרישיונו נשלל על ידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה רשאי להגיש לבית משפט בקשה מנומקת מדוע נפל בצו הפסילה פגם מהפגמים הפוסלים מעשה מינהלי ומדוע יש להחזיר לו את רישיון הנהיגה. מומלץ לבצע את הליך בקשת ביטול הפסילה המנהלית באמצעות עורך דין מומחה לדיני תעבורה.

הבקשה לביטול פסילה מנהלית הינו הליך שמתקיים בבית המשפט לתעבורה באזור השיפוט בו נתפס הנהג מבצע את העבירה ובפני אותו בית המשפט אליו זומן הנהג למשפט. לבית המשפט יש סמכות לבטל את הפסילה המנהלית או לקצר את הפסילה המנהלית, וכל מקרה נדון לגופו בהתאם לחומר הראיות בתיק, נסיבותיו האישיות של הנהג, גיליון הרשעות של הנהג, וותק תעבורתי, חומרת העבירה ומידת הסיכון שגרם הנהג בנהיגתו, עניין ציבורי ועוד.

זכות היוועצות בעורך דין לפני בדיקת השכרות ולפני הליך השימוע בפסילה המנהלית

בסוגיית זכות ההיוועצות למי שנחשד בעבירת שכרות (נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים), נפסק לאחרונה, על ידי בית המשפט העליון, ברע"פ 2538/11 אבי בר נ' מדינת ישראל, ומאוחר יותר אף ברע"פ 6084/11 פרוקופץ נ' מדינת ישראל, כי אין מניעה לאפשר לנהג להיוועץ טלפונית עם עורך דינו, בגדרי דקות אחדות, בזמן שהשוטרים מכינים את מכשיר הינשוף לבדיקת השכרות. יחד עם זאת, בית המשפט הדגיש כי זכות ההיוועצות של חשוד בנהיגה בשכרות שונה מזכות ההיוועצות של חשוד בעבירות פליליות אחרות, זאת משום שבבדיקת השכרות קיימת דחיפות לביצוע הבדיקה בהקדם אחרת הדבר עלול לפגוע בהליכי החקירה ובתוצאות הבדיקה.

במקרה שעוכבתם על-ידי שוטר תנועה בחשד לנהיגה בשכרות, עשו לעצמכם כלל ברזל והיוועצו עם עו"ד עוד בטרם בדיקת השכרות, ואם נלקחתם לתחנת המשטרה לצורך חקירה - שמרו על זכות השתיקה עד הגעתו של עו"ד לתעבורה לתחנה. חקירת משטרה לאו מילתא זותרא היא. בשגרה אתם מתנהלים באופן נורמטיבי וחיים בתחושה של "לי זה לא יקרה", אולם במידה ומקרה כזה אכן קורה זכרו לשמור על זכות השתיקה ולהמתין להגעתו של עורך דין לתחנת המשטרה. נוכח חשיבותה הרבה של החקירה המשטרתית ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדכם, חשוב להיוועץ עם עורך דין הבקיא ברזי המשפט והפסיקה טרם החקירה. למרות שאין חובה להיוועץ בעו"ד, ברור לכל כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה במשטרה עדיפה על פני ייעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.

האם מדיניות הקנאביס החדשה חלה על נהיגה תחת השפעת סמים?

המדיניות החדשה לא חלה על נהגים שייתפסו נוהגים תחת השפעת סמים קלים, שכן אלו נחשבים עדיין למסכנים את המשתמשים בדרך, את עצמם ומגבירים את הסיכוי לתאונה. הרשעה בעבירת נהיגה תחת השפעת סמים גוררת אחריה סנקציות חמורות כגון: שלילת רישיון הנהיגה למשך תקופה מינימלית של שנתיים, קנסות כספיים ואף מאסר בפועל.

הוגש נגדך כתב אישום בגין נהיגה תחת השפעת סמים?

דיון בבית משפט לתעבורה בעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים יכול לגרור אחריו מגוון עונשים כגון: מאסר מאחורי סורג ובריח, שלילה למשך שנתיים מינימום של רישיון הנהיגה, שלילה על תנאי וקנס כספי גבוה. עורך דין המתמחה בדיני תעבורה יכול להביא לא אחת לזיכוי או להפחתה משמעותית של העונש בגין עבירת נהיגה תחת השפעת סמים. לכן, אתה זקוק לעורך דין לתעבורה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך בכותלי בית המשפט. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים בעבירות תעבורה מזה תקופה ארוכה ובכך שומרים נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה והוגש נגדך כתב אישום בגין נהיגה תחת השפעת סמים פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות המחבר:

עורך דין אסף דוק הוא מומחה למשפט פלילי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק בייעוץ וייצוג חשודים ונאשמים בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מורכב מאנשי מעשה המתורגלים בחשיבה פורצת דרך בתחומי המשפט השונים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות, תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. הצלחות המשרד | דירוג המשרד | משרדנו בפייסבוק

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עורך דין תעבורה | עבירות תעבורה | נהיגה בשכרות | עבירות סמים | עורך דין סמים | עורכי דין סמים | עורך דין לתעבורה | נהיגה תחת השפעת סמים | פקודת התעבורה | נהיגה תחת סמים | בדיקת סמים | בדיקת מאפיינים | בדיקת שכרות לנהגים | סירוב לבדיקת שכרות | סירוב לבדיקת אלכוהול | בדיקת שתן | נהיגה תחת השפעת סם | עונש על נהיגה תחת השפעת סמים | נהיגה תחת השפעת גראס | נהיגה תחת השפעת מריחואנה | נהיגה תחת השפעת קנאביס

הצלחות המשרד בתחום
ביטול פסק דין בשל חשש לעיוות דין ללקוח שנשפט בהעדרו בתיק נהיגה בשכרות 59 ימי פסילה בלבד ללקוח שנהג תחת השפעת סמים ובקלות ראש שחרור ממעצר חשוד בעבירות סחר בסמים והחזקת סמים שחרור ממעצר זוג חשודים בעבירות חמורות של סחר בסמים, גידול וייצור סמים שחרור ממעצר לקוח שנחשד בתקיפת שוטרים עקב סירוב המשטרה לגבות עדות מזכה מעד מרכזי ביטול הרשעה ללקוח שנתפס מחזיק במחשבו מאות תכנים מיניים פדופיליים

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
סירוב לעבור בדיקת שתן בחקירת מצ"ח
חיים | 07:35 01/06/2016
סירוב לעבור בדיקת שתן בחקירת מצ"ח
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:18 01/06/2016
סירוב לבדיקת אלכוהול
רובי | 16:34 11/03/2014
סירוב לבדיקת אלכוהול
עו''ד חזי כהן | 21:35 11/03/2014
נהיגה תחת השפעת אלכוהול
אחד | 23:40 06/07/2014
נהיגה תחת השפעת אלכוהול
עו''ד חזי כהן | 19:04 07/07/2014