חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | עיכוב הליכים פליליים

עיכוב הליכים פליליים

לאחר שהוגש כתב אישום לבית המשפט ובטרם ניתנה הכרעת הדין בתיק, ניתן לפנות אל היועץ המשפטי לממשלה בבקשה מנומקת לעיכוב הליכים פליליים. במידה שהבקשה תאושר יופסק ההליך הפלילי כנגד הנאשם, עד להודעה חדשה, כאשר ההחלטה תלויה בשורת טעמים הנבחנים על ידי היועמ"ש. עו"ד אסף דוק מסביר אודות הבקשה לעיכוב הליכים ומרכיביה.

עיכוב הליכים במשפט פלילי

סמכות עיכוב ההליכים קבועה בסעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב – 1982 (להלן: "החוק"). סמכות זו נתונה ליועץ המשפטי לממשלה בכל עת שלאחר הגשת כתב האישום ובטרם הכרעת הדין, באמצעות הודעה מנומקת בכתב לבית המשפט. השיקול העיקרי המופעל במסגרת הסעיף הוא העניין הציבורי עליו מופקד היועץ המשפטי לממשלה, בכל הנוגע לאכיפת החוק הפלילי ולקיומו של ההליך הפלילי. להלן סעיף החוק הרלוונטי:

"231. (א) בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט; הוגשה הודעה כאמור יפסיק בית המשפט את ההליכים באותו משפט."

חשיבותו של עיכוב הליכים פליליים

עיכוב הליכים פליליים משמעו כי כל הליך משפטי המתקיים בשעה זו בענייניו של נאשם מסוים מוקפא למעשה. מכאן שלעיתים קרובות קיים אינטרס ברור לנאשם לפעול באמצעות עורך דינו לעיכוב ההליכים. יחד עם זאת, קיימים מקרים בהם ההחלטה על עיכוב הליכים מתבצעת למרות רצונו של הנאשם, השואף להגיע לזיכוי מהיר ומוחלט, ובהחלטה זו יש משום עיכוב ועינוי דין מבחינתו. מעבר לכך, תחת נסיבות מסוימות גם קורבנות העבירה עשויים להפיק תועלת מעיכוב, למשל אם הם עצמם היו מעורבים באופן זה או אחר בעבירות הקשורות באירוע, או שכבר סלחו לנאשם.

כיצד מתבצעת הבקשה לעיכוב הליכים

תחילה יבדוק סנגורו של הנאשם את מכלול הנסיבות שעשויות להוביל לאישור הבקשה, בהתאם לשורה ארוכה של עילות שיפורטו בהמשך. לאחר מכן יפנה עורך הדין אל התובע בתיק וינסה לשכנע אותו בדבר התקיימות העילות המצדיקות עיכוב. במידה שהתובע השתכנע תיכתב על ידיו המלצה שתישלח לפרקליטות המדינה, אשר תיבחן על ידי מספר פרקליטים. בהמשך תועבר הבקשה על ידי התובע אל היועץ המשפטי לממשלה, בצירוף חוות דעתו המשפטית והתיק המקורי. כמו כן ידאג התובע לכך שהודעה בדבר הבקשה תועבר אל תיק בית המשפט מוקדם ככל האפשר, ושיישלח מכתב רשמי מהפרקליטות בנושא זה. יש לציין כי אל הבקשה צריך לצרף כל מסמך המחזק אותה וכן פירוט של העילות והטעמים המצדיקים אותה. כאמור, רק היועץ המשפטי לממשלה מוסמך להורות על עיכוב הליכים פליליים, והדבר תלוי באישורו. לעיתים יציב היועץ תנאים מסוים לעיכוב, כגון התחייבות מצד הנאשם שלא לשוב ולבצע את העבירה המיוחסת לו, מחויבות להצטרפות להליך שיקומי, הבעת חרטה על מעשיו באופן כנה ופומבי, או התחייבות להיות נתון לפיקוח מטעם קצין מבחן.

הטעמים הקיימים לעיכוב הליכים

ראשית, חשוב להבהיר שאין זה מתפקידו של היועץ המשפטי לממשלה לבחון באם קיים עניין ציבורי בהגשת כתב אישום, או באם הראיות הקיימות מספקות לצורך הגשתו. על הטעמים המרכזיים שאותם יבחן היועץ נמנה בראש ובראשונה חומרת המעשה, כך שככל שמדובר בעבירות קלות יותר כך גוברים הסיכויים לאישור העיכוב. בנוסף, היעדר עבר פלילי של הנאשם עשוי בהחלט לתרום לאישור הבקשה, ולשם כך יש לצרף אליה גם רישום פלילי בתדפיס עדכני. כמו כן, היועץ יתחשב בתוצאות ההליך המשפטי מבחינתו של הנאשם, כאשר הסיכויים לאישור גדלים אם ניהול המשפט יוביל לפגיעה באפשרויות תעסוקה ובשמו הטוב של האדם, וזאת לצד נסיבות אישיות נוספות כמו פגיעה חמורה בתא המשפחתי ובילדים. עוד טעם לעיכוב ההליכים הוא הזמן שחלף מעת ביצוע העבירה, שכן ככל שחולף זמן רב יותר כך קטנה אפשרותו של הנאשם להתגונן, וכן קטן העניין הציבורי שבניהול משפט כנגדו. מעבר לכך, ייבחנו טענות לחפות המבוססות על היסוד הנפשי, כלומר טענת הנאשם כי לא הייתה כוונה פלילית מאחורי מעשיו. לבסוף, היועץ המשפטי לממשלה יתייחס גם לשיקולי תדמית צדק, כלומר אם אישור העיכוב או דחיית הבקשה עלולים להוביל לפגיעה במראית הצדק, להוביל לעיוות הדין, או להוביל לטענות בדבר אפליה מצד נאשמים שכנגדם היו ראיות מאותו רף באותה העבירה. עוד טעמים העשויים להשפיע על ההחלטה הינם מצב בריאותי קשה, מצוקה כלכלית, תרומה ציבורית, שיתוף פעולה עם גורמי החקירה וגיל מתקדם.

דחייה או קבלה של הבקשה לעיכוב הליכים

לאור בחינת חוות הדעת, המסמכים והטעמים עשוי היועץ המשפטי לממשלה להורות על דחיית או קבלת בקשה לעיכוב הליכים פליליים. במקרה של דחייה עשוי לבקש היועץ מהגורם התובע לקבל לידיו תסקיר מבחן, ולהורות על רמת הענישה המבוקשת בתיק זה. במקרה של קבלת הבקשה תתלווה לה על פי רוב אזהרה, כי יישקל חידוש של ההליכים במידה שבתקופה הקבועה בחוק יוצגו ראיות לכאורה לפיהן הנאשם ביצע עבירה נוספת. לאחר שההליכים עוקבו בפעם הראשונה ניתן עדיין לחדש אותם בהתאם להוראת היועץ המשפטי לממשלה, בתקופה של שנה אחת בעבירות עוון (שהענישה עליהן נמוכה מ- 3 שנות מאסר), ובתקופה של 5 שנים בעבירות מסוג פשע (שהענישה עליהן גבוהה מ- 3 שנות מאסר). במידה שההליכים עוכבו פעם שנייה, לא ניתן עוד לחדשם. יש לציין כי גם אם הבקשה נדחתה, ניתן להגיש בקשה נוספת במידה שהנסיבות השתנו ושקיימים כעת טעמים נוספים המצדיקים אותה.

הגשת בקשה לעיכוב הליכים - הלכה למעשה:

הסיבות לעיכוב הליכים פליליים על-ידי היועץ המשפטי לממשלה

1. נסיבות מיוחדות בהן נעברה העבירה
2. נימוקים אישיים מיוחדים של הנאשם

היועץ המשפטי לממשלה יעשה שימוש בסמכות זו במקרים שונים. כך, למשל, כאשר נראה צודק לבוא לקראת הנאשם בשל נסיבותיו האישיות בלי להביא לזיכויו או כאשר הפך הנאשם לעד מדינה והוסכם עמו כי ההליכים נגדו יעוכבו.

היועמ"ש איננו משמש כערכאת ערעור הבוחנת האם קיימות ראיות מספיקות להגשת כתב אישום (דיות הראיות) או אם קיים עניין ציבורי. בדרך כלל טענה כי ראיות התביעה אינן אמינות/מספיקות לא תצדיק עיכוב הליך.

הטעמים לבקשה לעיכוב הליכים:

1. נסיבות אישיות – היעדר עניין לציבור בהעמדה לדין.
2. חומרת המעשה – ככל שרף החומרה גבוה כך יקטן הסיכוי לעיכוב הליכים.
3. היעדר עבר פלילי - לצרף תדפיס רישום פלילי עדכני.
4. תוצאות קשות של ניהול משפט – שלילת אפשרויות עבודה, פגיעה בשמו של אדם ועיסוקו וכדומה.
5. חלוף זמן מביצוע העבירה – רלבנטי לעניין האפשרות להתגונן וגם לעניין הציבור בניהול המשפט.
6. שיקולי תדמית צדק – עיוות דין, פגיעה במראית הצדק, טענת הפליה בין נאשמים (כשאין הבדל באשמה או בחוזק הראיות נגדם).
7. טענת חפות – כשיש הסבר לפעולות הנאשם, כשחסר יסוד נפשי נדרש – התנהגות שאיננה פלילית.
8. השפעת ניהול ההליך על יחסי משפחה - פגיעה קונקרטית במשפחה הגרעינית.

בנוסף, תעודות הוקרה, המלצות, מכתב חרטה/נטילת אחריות, מסמכים רלבנטיים מחומר החקירה ישמשו גם הם בסיס לבקשה לעיכוב הליכים פליליים נגד אדם.

אופן הגשת הבקשה לעיכוב הליכים

הבקשה תוגש בהקדם האפשרי או סמוך ככך שניתן לקבלת כתב אישום.

הבקשה תוגש ליועמ"ש ע"י הגוף התובע – תביעות או פרקליטות באמצעות פרקליט המחוז. הגוף התובע יעביר את התיק המקורי ואת חוות דעתו לפרקליטות המדינה תוך 30 יום מקבלת הבקשה. התובע ידאג שההודעה על הבקשה תועבר לתיק בימ"ש בהקדם האפשרי במקביל ישלח מכתב ממזכירות פרקליטות המדינה בדבר עיכוב הליכים.  

מה יש לכלול בבקשה לעיכוב הליכים

1. פירוט הטעמים להגשת הבקשה
2. צירוף מסמכים המבססים/מחזקים את הבקשה

בקשה שנדחתה

היועמ"ש יכול להנחות את  הגוף התובע לגבי רמת ענישה או לבקש תסקיר. החלטה לדחות תעשה עפ"י נוסח קבוע (טופס מיוחד).

בקשה שהתקבלה

תהיה לפי נוסח קבוע. כשראוי ניתן לשנות את הנוסח או להוסיף. ההחלטה תלווה באזהרה שאם יהיו ראיות לכאורה שהנאשם עבר עבירה נוספת, בתקופה הקבועה בחוק לחידוש ההליכים (שנה בעוון וחמש שנים בפשע) ישקול היועמ"ש חידוש הליכים. לעיתים ניתן להשמיט את האזהרה.

קבלת הבקשה בתנאים

ייתכן והבקשה לעיכוב הליכים תתקבל בתנאים מסוימים,כגון: עמידה בפיקוח של קצין מבחן או התניה במכתב בו הנאשם מביע חרטה ומתחייב שלא לחזור על המעשה.

חידוש הליכים שעוכבו

לאחר שעוכבו הליכים רשאי היועמ"ש, בהודעה בכתב לבית המשפט, לחדשם כל עוד לא עברו מיום עיכובם המועדים הבאים:

בפשע – 5 שנים.
בעוון – שנה אחת.
בחטא – לא ניתן לחדש את ההליכים.

עוכבו ההליכים בפעם השנייה לא יחודשו עוד.

שינוי נסיבות - הצדקה לבחינה נוספת של הבקשה

אם נשתנו נסיבות ונוספו טעמים יציג אותם הנאשם / בא כוחו בכתב – בקשה נוספת. אך זה לא יהווה טעם לפגישה עם הפרקליט המטפל בבקשה.

בירור נוסף לפני קבלת החלטה: היועמ"ש יכול לערוך בירור עם שירות המבחן (תסקיר) כשיש צורך. היועמ"ש אינו עוסק בפיצוי לקורבן העבירה. למעט הליכי מששמעת, טעון התנאי שנקבע הסכמת המבקש. הפרקליט מודיע לנאשם על התנאי ויקבל את הסכמת המבקש בכתב. או כשמדובר בתנאי מוקדם יקבל אישור לכך שהתנאי נתמלא. במקרים חריגים יהיה העיכוב לתקופה שבסיומה יוחלט האם לעכב סופית.

השיקול העיקרי המופעל במסגרת עיכוב הליכים הוא העניין הציבורי, עליו מופקד היועמ"ש.

דוגמה לתיק שנוהל על-ידי משרדנו - קבלת בקשה לעיכוב הליכים בתיק יבוא סמים

כנגד לקוח המשרד נוהלה חקירת משטרה ולאחריה הוגש נגדו כתב אישום בגין יבוא סמים מסוכנים לישראל באמצעות רשת האינטרנט.

על פי פקודת הסמים המסוכנים עבירת יבוא סמים נחשבת לחמורה במיוחד, ונקבעו בצידה עונשים המגיעים עד 20 שנות מאסר. בנוסף, בית המשפט עשוי להורות על פסילת רישיון נהיגה, רישיון מקצועי, דרכון, רישיון רכב והטלת קנסות כספיים.

צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים בעניינו של הלקוח, בשים דגש על נסיבותיו האישיות המיוחדות.

בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר, הוחלט על-ידי צוות המשרד ובהסכמת הלקוח להגיש בקשה לעיכוב הליכים בתיק ובכך להביא לביטול כתב האישום וההליך המשפטי שהתנהל בבית המשפט בעניינו.

בעקבות ייצוג משרדנו, ולאחר שנטען על-ידנו כי לאור נסיבות המקרה, תחושת הצדק הטבעי ונסיבותיו האישיות של הלקוח, מצטמצם באופן מהותי האינטרס הציבורי בניהול הליך משפטי נגדו באופן המצדיק את עיכוב ההליכים נגדו. בהסתמך על סעיף 231 לחוק סדר הדין הפלילי, נעתר היועץ המשפטי לממשלה לבקשתנו לעכב את ההליכים הפליליים נגד הלקוח, דבר שהביא לביטול העמדתו לדין פלילי.

להלן העתק החלטת היועץ המשפטי לממשלה ובית משפט השלום ברמלה בעניינו של הלקוח. מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו, פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

 

סיוע של עורך דין בעיכוב הליכים פליליים

במידה ואתם עומדים בפני הליך פלילי פנו אלינו לבחינת אפשרות של הגשת בקשה לעיכוב הליכים בעניינכם. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים מזה תקופה ארוכה ובכך שומרים נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה והוגש נגדכם כתב אישום פנו ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאירו פרטים ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
עיכוב הליכים פליליים | בקשת עיכוב הליכים | עיכוב הליכים לקטינים | ביטול כתב אישום | עיכוב הליכים | בקשה לעיכוב הליכים | עיכוב הליכים בבית משפט | עיכוב הליך פלילי

הצלחות המשרד בתחום
קבלת בקשה לעיכוב הליכים בתיק יבוא סמים סגירת תיק במסגרת הליך שימוע בעבירות איומים והיזק לרכוש שחרור ממעצר לקוחה בעבירות תקיפה וניסיון דריסה שחרור ממעצר חייל שנחשד בהחזקה ושימוש בסמים מסוכנים במסגרת פרשיה רחבה וחמורה בצבא

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
הגשת בקשה לעיכוב הליכים לאחר כתב אישום
נטע | 16:13 07/09/2017
הגשת בקשה לעיכוב הליכים לאחר כתב אישום
עו''ד אור הדאיה | 18:07 09/09/2017
בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש
נועם | 05:24 12/01/2016
בקשה לעיכוב הליכים ליועמ"ש
עו''ד אלעד שאול אלבז | 14:22 12/01/2016
מעצר תום הליכים על אלימות במשפחה
יגאל | 18:31 02/08/2017
מעצר תום הליכים על אלימות במשפחה
עו''ד אור הדאיה | 06:24 04/08/2017
עיכוב יציאה מהארץ לקטין
נפלאות | 19:00 30/09/2015
עיכוב יציאה מהארץ לקטין
עו''ד אלון שליכטר | 19:47 30/09/2015
חידוש התליית הליכים -שאלה חשובה
מושי | 21:54 26/07/2015
חידוש התליית הליכים -שאלה חשובה
עו''ד אסף דוק | 15:42 31/07/2015
התליית הליכים
משה | 18:39 27/11/2014
עיכוב של אזרח על ידי אזרח אחר
יעקב | 08:47 09/10/2014
עיכוב של אזרח על ידי אזרח אחר
עו''ד אסף דוק | 08:51 09/10/2014
מעצר עד תום הליכים
שמוליק | 13:08 26/02/2014
מעצר ימים - מעצר לפני הגשת כתב אישום
עו''ד אסף דוק | 19:39 27/02/2014
מעצר ימים - מעצר לפני הגשת כתב אישום
שמוליק | 12:50 28/02/2014