חזרה לעמוד הראשי | תחומי עיסוק | גניבה בידי עובד ציבור

גניבה בידי עובד ציבור

מעת לעת עולות לכותרות ידיעות בדבר עובדי ציבור החשודים בגניבה. מדובר במקרים אליהם מתייחס המחוקק בחומרה יתרה וכך גם בתי המשפט, שכן עובד הציבור אינו משמש כאדם פרטי בלבד אלא אמור לפעול למען האינטרס הציבורי ולייצג את מוסדות המדינה באשר הם. מסיבה זו יצא בשנת 1988 תיקון לחוק העונשין ובו גם סעיף 390 הקובע ענישה חמורה יותר של עד 10 שנות מאסר על גניבה בידי עובד ציבור. עו"ד אסף דוק מסביר אודות יסודות העבירה, את הסיבות להחמרה עם עובדי הציבור דווקא, וכן את ההבדלים בין עבירה זו לעבירת הגניבה המסורתית ועבירת הגניבה ממעביד.

עבירת גניבה

מטבע הדברים, גניבה בידי עובד ציבור מבוססת על הגדרת הגניבה בסעיף 383 לחוק העונשין: "אדם גונב דבר אם הוא נוטל ונושא דבר הניתן להיגנב, בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע". בעיקרון, בהיעדר נסיבות מחמירות העונש המרבי על עבירת גניבה עומד על 3 שנות מאסר בפועל. מכאן והלאה מתייחסים סעיפים נוספים של החוק לעבירות גניבה המתבצעות בנסיבות שונות.

דוגמאות רלוונטיות לעניינו מצויות למשל בסעיף 391 לחוק הדן בעבירת גניבה בידי עובד, וקובע כי: "עובד הגונב דבר שהוא נכס מעבידו, או שהגיע לידי העובד בשביל מעבידו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו - מאסר שבע שנים" דוגמא נוספת היא סעיף 392 הדן בגניבה בידי מנהל וקובע כי: "חבר דירקטוריון או נושא משרה של תאגיד הגונב דבר שהוא נכס התאגיד, דינו - מאסר שבע שנים". ניתן לראות כי קיים הבדל מהותי בחומרת הענישה על עבירות אלו, לעומת גניבה שאינה מתבצעת בנסיבות חמורות.

מדוע קיימת החמרה בגניבה ממעביד

כדי להבין את ההתייחסות החמורה לגניבה בידי עובד ציבור, ניתן להתחיל בגניבה ממעביד. למעשה, מדובר בעבירה זהה לגניבה רגילה, אך כאן כאמור עומד העונש על 7 שנות מאסר ולא על 3 שנים "בלבד". מדוע? מפני שבין העובד למעביד מתקיימים יחסי אמון הדדי, שבמסגרתם מפקיד הראשון בידי השני סמכויות, כספים, פעולות ואחריות המכוונות לקידומו של הארגון או העסק.

הפגיעה באמון זה מצטרפת לעבירת הגניבה, ומאיימת על הסדר התקין שעליו מבוססת ההתנהלות העסקית בכל מדינה מתוקנת. על כן, החוק מחמיר בעבירות אלו מתוך ראייה פרטנית וכוללת כאחד, ובתי המשפט נוטים אף הם למגמה זו. אגב, אין הכרח להראות קבלת משכורות עבור העובד מטעם המעסיק ומספיק להוכיח שהתקיימו ביניהם יחסי נאמנות שהגניבה הפרה. יחד עם זאת, ראוי לציין כי בניגוד לגניבה רגילה ניתן להרשיע בעבירת גניבה ממעביד רק אם ערכו של הרכוש שנגנב עומד על אלף שקלים ומעלה.

מיהם עובדי ציבור?

באופן עקרוני, גניבות הנעשות בידי עובדי ציבור משתייכות לתחום הגניבות ממעסיק, כלומר הן מראש נחשבות חמורות יותר. ואולם, במקרים אלו קיימת התייחסות מחמירה אף יותר עקב מספר סיבות שיפורטו בהמשך. לפני כן, חשוב לדעת כי בסעיף 34 כד לחוק העונשין מוגדרים מי שנחשבים לעובדי ציבור: העובדים ברשויות מקומיות, ברשויות חינוך מקומיות, במועצות דתיות, במוסד לביטוח לאומי, בבנק ישראל, בהסתדרות הציוניות העולמית, בסוכנות היהודית, בקרן קיימת לישראל, בקרן היסוד, בלשכת שירות התעסוקה, וכן עובדים במפעלים, קרנות או גופים אחרים אשר הממשלה שותפה להנהלתם. כמו כן נמנים על הרשימה נושאי משרות או תפקידים שיש להם זיקה מעין ציבורית, גם אם אינם נמנים על המתואר לעיל. זאת בנוסף על דירקטורים מטעם המדינה בחברות ממשלתיות, בחברות מעורבות או בחרות בת, וכן אנשים העובדים ומועסקים בהן גם אם אינם נמנים על המתואר לעיל. 

גניבה בדי עובד ציבור

כפי שאמרנו בתחילת המאמר, בשנת 1988 התקבל תיקון לחוק העונשין שכלל בין היתר גם את סעיף 390 לחוק העונשין אשר קובע עונש מרבי של 10 שנות מאסר בפועל למורשעים בעבירת גניבה בידי עובד ציבור. ניתן לראות כי קיים הבדל מהותי בחומרת הענישה לעומת גניבה רגילה ממעסיק, העומדת על 7 שנות מאסר, וזו משקפת גם את התייחסות בתי המשפט.

להלן לשון החוק בעניין: "עובד הציבור הגונב דבר שהוא נכס המדינה או דבר שהגיע לידיו מכוח עבודתו, וערכו עולה על אלף שקלים חדשים, דינו - מאסר עשר שנים".

דרישת היסוד העובדתי בעבירה הגניבה בידי עובד הציבור אינה כוללת דרישת רכיב תוצאות. כלומר, לא נדרשת התקיימות של נזק או של אובדן הנכס הנגנב, אלא די בעצם נטילתו של הנכס כדי לספק את דרישת היסוד העובדתי בעבירה. דרישת היסוד הנפשי בעבירה זו הינה דרישה של מחשבה פלילית, קרי מודעות להתנהגות ומודעות לנסיבות בתוספת כוונה מיוחדת ביחס למטרה של שלילת הנכס שלילת קבע מהמדינה או אחרים.

הסיבות להחמרה בעונשם של עובדי ציבור אשר נמצאו גונבים במסגרת תפקידם נעוצות בראש ובראשונה בראייתם כנאמנים האמורים לפעול למען אינטרסים ציבוריים ולא למען עצמם. למעשה, מצופה מהם להיות בעלי תכונות מוסריות גבוהות יחסית, כגון הקפדה יתרה על טוהר מידות, יושרה והגינות, שכן הם מהווים דוגמא ומופת לציבור כולו. על כן, כאשר עובד ציבור מבצע גניבה הריהו מועל באמון הציבור כולו ופוגע בחברה בכללותה. מטבע הדברים, הוא אינו עומד רק כאדם הפרטי אלא כנציג המוסדות הציבוריים והמדינה, ופועלו משקף את המערכת העומדת מאחוריו. מכאן שמעילה בתפקידו חותרת תחת אמון הציבור במוסדות, ופוגעת באופן קשה ביסודות הדמוקרטיה עצמה. נקודה חשובה נוספת לעניין זה, היא השאיפה להראות כי עובדי ציבור אינם זוכים ליחס מועדף, עקב היותם קרובים או "מחוברים" למערכת. נהפוך הוא, דווקא קרבה זו מחייבת אותם לאמות מידה מוסריות גבוהות יותר, והענישה בהתאם.

דוגמא לגניבה בידי עובד ציבור

למרבה הצער, גניבות בידי עובדי ציבור מתרחשות לעיתים תכופות, ומופיעות חדשות לבקרים בעיתונות כתובה והדיגיטאלית. דוגמא אחת מיני רבות היא של אדם ששימש לאורך שנים כמפקד תחנת כיבוי אש באזור הצפון. הנאשם הוציא חשבוניות פיקטיביות מטעם התחנה והשתמש בכספים לרכישות פרטיות עבור עצמו ומשפחתו, תוך שהוא מנצל לרעה את שליטתו בארגון ונוטל כספים שלא כדין. בית המשפט הרשיע אותו בעבירת גניבה בידי עובד ציבור וכן במרמה והפרת אמונים, וגזר עליו קנס של 50 אלף שקלים ו- 15 חודשי מאסר. המורשע ערער על פסק הדין לבית המשפט העליון, שאמנם זיכה אותו ממספר עבירות אך לא שינה את גזר הדין עקב חומרת מעשיו.

זומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גניבה בידי עובד ציבור?

הנך זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי נגדך, בין אם זה בחקירת המשטרה ובין אם זה בכותלי בית המשפט, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם שהייה מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בעבירות גניבה מזה תקופה ארוכה ובכך שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת, רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצונם. במידה וזומנת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בגין גניבה ממעביד בזמן שהועסקת בשירות הציבורי פנה ללא דיחוי להתייעצות עימנו בטלפון 052-6885006 או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך. סודיות מלאה מובטחת.

תודה על פנייתך, אנו ניצור עמך קשר בהקדם האפשרי.
לקבלת ייעוץ משפטי בנושא - השאירו פרטים
* שם:
* נייד:
 

אודות הכותב:

עו"ד אסף דוק הינו מומחה למשפט פלילי וצבאי ובעליו של משרד עורכי דין מוביל בתחומו העוסק מזה זמן רב בייעוץ וייצוג חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה במקצועיות, יסודיות ויצירתיות החל משלב החשדות והחקירה במשטרה, דרך שלבי המעצר והשימוע וכלה בניהול ההליך המשפטי. מיד עם תום עבודתו במשרד המשפטים, שימש כסניגור פלילי בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה וצבר ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד. המשרד מספק את שירותיו 24 שעות ביממה ובכל רחבי הארץ. למענה מקצועי ודיסקרטי ניתן ליצור קשר בטל' 03-5505995 | 052-6885006 ממליצים   Google+   facebook

תגיות - מונחים נוספים בתחום
גניבה | גניבה בידי עובד ציבור | עבירת גניבה | גניבה בנסיבות מיוחדות | עבירת גניבה ממעביד | עבירות גניבה | גניבה ממעסיק | גניבה ממעביד | גניבה בידי עובד הציבור | גניבה על ידי מורשה | גניבה על ידי עובד | גניבה על ידי עובד ציבור | כתב אישום גניבה

הצלחות המשרד בתחום
מחיקת רישום משטרתי בעבירות פריצה וגניבה סגירת תיק חקירה נגד קטין שנחשד בהתפרצות לבית כנסת ביטול הרשעתו של עובד ציבור בכיר בעבירות מרמה והונאה חמורות ועבירות כלכליות שישה חודשי עבודות צבאיות בלבד לאיש קבע שהורשע בגניבת עשרות אלפי שקלים מכספת הבסיס בו שירת

זקוק לייעוץ אישי ומקצועי בנושא?

אתה מוזמן ליצור עימנו קשר ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרון מקצועי בנושא על פני כל שעות היממה. הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצידך.

בטלפון: 077-5006206 או בנייד: 052-6885006

בדוא"ל: office@dok.co.il

או מלא את הפרטים בטופס הבא ונחזור אליך בהקדם:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין פליליים במשרד. עורך דין פלילי מטעמנו יחזור אליכם בהקדם.


נושאים קשורים מהפורום המשפטי
גניבה של עובד בעסק
ראובן | 18:51 21/12/2015
גניבה של עובד בעסק
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:07 21/12/2015
כתב אישום בעבירת גניבה ממעביד
ירדנה | 15:20 30/12/2015
כתב אישום בעבירת גניבה ממעביד
עו''ד אלעד שאול אלבז | 16:18 30/12/2015
שימוע על גניבה ממעביד
יאיר | 10:32 14/02/2017
שימוע על גניבה ממעביד
עו''ד אלעד שאול אלבז | 10:49 14/02/2017
שימוע על גניבה ממעביד
יאיר | 12:15 14/02/2017
עונש על גניבה ממעביד
דניאל | 00:53 22/11/2015
עונש על גניבה ממעביד
עו''ד אסף דוק | 15:54 22/11/2015
תיק על גניבה ממעביד שנסגר מחוסר ראיות
נתי | 14:32 11/03/2014
בקשה לשינוי עילת סגירת תיק פלילי
עו''ד אסף דוק | 16:08 11/03/2014
כתב אישום על גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון
צחי | 11:15 14/08/2016
כתב אישום על גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון
עו''ד אלעד שאול אלבז | 13:34 14/08/2016
כתב אישום על גניבה וקשירת קשר לביצוע עוון
צחי | 18:39 14/08/2016
גניבה ממקום העבודה ואולטימטום של המעסיק
רועי | 15:40 08/05/2017
גניבה ממקום העבודה ואולטימטום של המעסיק
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:09 08/05/2017
סגירת תיק גניבה בהסדר מותנה
אסי 39 | 11:57 21/04/2017
סגירת תיק גניבה בהסדר מותנה
עו''ד אלעד שאול אלבז | 19:26 25/04/2017